Ruszyły Plany Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ryglice i możliwość składania indywidualnych wniosków o przeznaczenie gruntów w planie

1 lipca 2024

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późni. zm.) Burmistrz Ryglic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Ryglicach uchwał:

1. nr LVII/448/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla Miasta Ryglice,
2. nr LVII/449/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Bistuszowa,
3. nr LVII/450/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Joniny,
4. nr LVII/451/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Kowalowa,
5. nr LVII/452/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Lubcza,
6. nr LVII/453/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania

Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Zalasowa
Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice lub elektronicznie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (www.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (pod niniejszym ogłoszeniem) oraz w Biurze Dziennika Podawczego Urzędu Miejskiego w Ryglicach w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

UWAGA: Mieszkańcy wsi Wola Lubecka mogą składać wnioski do MPZP zgodnie z wynaczynionym terminem tj. do dnia 16 sierpnia 2024 r. według rozpoczętej procedury na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/309/09 z dnia 29.12.2009r.,

1. Link do pełnego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,2492044,obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie.html

2. Link wzór formularza/wniosku: https://bip.malopolska.pl/api/files/3534435

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Pliki do pobrania