Informacja o transporcie wybory sejmRP Senat RP

26 września 2023

Transport do lokali wyborczych.

Informuję, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy o orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz osoby które najpóźniej w dniu głosowania kończą
60 lat
mają prawo do bezpłatnego transportu do/z lokalu wyborczego na terenie gminy Ryglice, zapewnionego przez Burmistrza Ryglic z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art.28 §1 kodeksu wyborczego, do lokalu wyborczego wskazanego do obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania

3) lokalu wyborczego, do miejsca w którym dany wyborca rozpoczął podróż zwanego dalej transportem powrotnym”.

Wskazanym powyżej wyborcom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

W przypadku osób z niepełnosprawnością koniecznym jest złożenie oświadczenia o orzeczonym stopniu niepełnosprawności oraz ważności orzeczenia.

Transport zapewniony będzie tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Ryglicach zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu.

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska, adresu transportu, nr ewidencyjnego PESEL wyborcy oraz opiekuna (w przypadku gdy stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż), nr telefonu, adresu mailowego oraz informacji czy wyborca będzie korzystał z transportu powrotnego.

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu należy dokonywać najpóźniej do dnia 02 października 2023r.
– ustnie na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach Rynek 9 (parter) w godzinach
8:00 -16:00,

– pisemnie na adres Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice (brany jest pod uwagę
termin doręczenia a nie nadania zgłoszenia o transport).

– w formie elektronicznej na adres ePuap: /i8743decx3/SkrytkaESP

Formularz druku zgłoszenia zamiaru skorzystania z transportu można pobrać tutaj: Zgłoszenie dot transportu

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Ryglicach w zakładce Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn