Zawiadomienie o XLVII posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

15 września 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zapraszam na posiedzenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji która, odbędzie się w dniu 22 września 2022r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).

Porządek obrad w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dudowicz

1. Otwarcie XLVII Sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV i XLVI sesji RM

4. Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach i gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za I półrocze 2022 roku

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice za I półrocze 2022 roku

7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2022 roku

8. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ( przyczepa gastronomiczna przy OSP Ryglice)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – Kowalowa

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – poszerzenie pasa drogowego Lubcza i Wola Lubecka

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – ( od ul. Jagiełły w Zalasowej poszerzenie pasa drogowego)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- droga na Jagiełło w Joninach do drogi na Batkę

15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – pod chodnik na ul. Podkarpackiej w Ryglicach

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- (sklep po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Woli Lubeckiej)

17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w Ryglicach w trybie przetargu nieograniczonego

18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Zalasowa w trybie przetargu nieograniczonego

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubcza-Wola Lubecka

20. Wolne wnioski i zapytania

21. Zamknięcie XLVII sesji RM w Ryglicach

Link do materiałów i porządku obrad:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/9cc5f3d2-21ee-4

Link do transmisji na żywo:https://youtu.be/tr5pxuHZOvE