Zaproszenie do składania ofert

21 czerwca 2023

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYGLICACH zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)  na dostawy pn. „Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach”, nr postępowania: OSP.1.2023. Postępowanie prowadzone jest za       pomocą          Platformy       e-Zamówienia dostępnej   pod  adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7184e1d-1026-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b.