XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

30 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam, że XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom). Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej: 1. Konieczność podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej i przesunięcia brakujących środków na wynagrodzeniach dla nauczycieli tj. odprawy, świadczenia zdrowotne2. Konieczność podjęcia uchwały ws. aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w związku z zamiarem złożenia wniosku przez Stowarzyszenie „Koło Pań Rygliczanki” o dofinansowanie do prac renowacyjno-konserwatorskich kapliczki św. Kazimierza w Ryglicach3. Konieczność podjęcia do dnia 01.09.2022 uchwały określającej rewaloryzację opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w roku szkolnym 2022/2023. Porządek obrad w załączeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Marek Dudowicz 1. Otwarcie XLVI Nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad2. Przedstawienie porządku obrad3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-20385. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ryglice na lata 2022 – 20257. Wolne wnioski i zapytania8. Zamknięcie XLVI nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/9cc5f3d2-21ee-4

Transmisja wideo:

https://youtu.be/Qhnk0x9Onlc