XLIV Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

23 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam, że XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 29 czerwca ( środa ) 2022r., o godz. 12.00 w trybie zwyczajnym w zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, sala I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy Ryglice zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 w terminie przewidzianym prawem otrzymają indywidualny dostęp( link) do połączenia się do aplikacji w trybie zdalnym lub mają możliwość czynnego uczestniczenia w sesji po uprzednim spełnieniu warunków zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ; /

Marek Dudowicz

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM

4. Interpelacje

5. Sprawozdania merytoryczne

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za rok 2021

b) Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach za 2021 rok

6. Wystąpienie Burmistrza w sprawie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za 2021 rok oraz w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2021

7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ryglice za rok 2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ryglic za rok 2021

9. Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2021 rok

a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ryglice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2021

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2021 rok i absolutorium dla burmistrza

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Ryglicach w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2021

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2021 rok

12. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/286/21 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

14. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Ryglicach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryglice w roku szkolnym 2022-2023

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Ryglice

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Ryglice a gminą Szerzyny

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Ryglice oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

19. Wolne wnioski i zapytania

20. Zamknięcie XLIV sesji RM w Ryglicach

Materiały do Sesji:

https://ryglice.esesja.pl/

Link do transmisji:

https://youtu.be/Vcsy-uYx-Ao