XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

18 maja 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 maja 2022r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad2. Przedstawienie porządku obrad3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII (nadzwyczajnej) sesji RM4. Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za rok 2021.6. Interpelacje7. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/286/21 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-20389. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa gazowe i biomasa10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustalenia ich przebiegu oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – chodnik ul. Tuchowska, Ryglice13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- droga na Lesiaka w Lubczy i droga na góry w Kowalowej14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-202715. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny-budynek po Spółdzielni SCH w Lubczy16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- ul. Piastowska w Zalasowej17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – Uniszowa i część ul. Piastowskiej w Zalasowej18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres 29 lat – farma fotowoltaiczna przy ul. Słowackiego w Ryglicach19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 202121. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej-sprawozdanie22. Wolne wnioski i zapytania23. Zamknięcie XLIII sesji RM w Ryglicach

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/53014008-5d61-4

Transmisja online:https://youtu.be/LqrZ5RcEfmY