SZANOWNI MIESZKAŃCY – DOTACJE NA WYMIANĘ STARYCH NIEEKOLOGICZNYCH KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE NA NOWE KOTŁY GAZOWE ORAZ ZGZOWUJĄCE DREWNO

7 lutego 2023

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uzyskania dotacji do wymiany kotłów. Gmina Ryglice pozyskała środki na wymianę starych urządzeń grzewczych na 100 nowych kotłów gazowych .Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców wprowadzono zmiany w projekcie i obecnie można również starać się o dofinansowanie na kotły zgazowujące drewno. Maksymalna kwota dotacji na jeden budynek może wynieść nawet 14 tys. złotych.

Nowy program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, dlatego w dalszej części tekstu będziemy używali skróconej nazwy „4.4.2”. W projekcie 4.4.2 dotację można uzyskać wyłącznie na wymianę ogrzewania z paliwa stałego (węgiel, drewno) na ogrzewanie gazowe oraz opalane biomasą – kotły zgazowujące drewno.

Terminy

Realizacja projektu potrwa do końca III kwartału 2023 roku. Oznacza to, że wymiana ogrzewania musi być zrealizowana do końca lipca przyszłego roku. Co ważne, inwestycja może zostać rozpoczęta dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą (właścicielem budynku), a gminą. Jako rozpoczęcie inwestycji trzeba rozumieć zakup nowego kotła, jego montaż oraz usunięcie starego kotła węglowego.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach. Druki wniosków są dostępne w pokoju numer 9 .

Ocena energetyczna

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, ale nie tylko. Budynki dla których zostały złożone deklaracje, zostaną poddane ocenie energetycznej. Na jej podstawie zostanie określone zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz zalecana moc nowego urządzenia grzewczego.

Ten pierwszy parametr zadecyduje o możliwości zakwalifikowania budynku do dotacji. Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczy wartości 150 kWh/(m2 x rok), budynek będzie mógł zostać zakwalifikowany bez dodatkowych warunków. Jeżeli ta wartość będzie wyższa, w ocenie energetycznej zostaną określone zalecenia w zakresie ocieplenia. W takim wypadku, uzyskanie dotacji będzie możliwe jedynie w przypadku wykonania tych zaleceń.

Ocena energetyczna będzie wykonywana przez uprawnionego wykonawcę . Jej wykonanie jest bezpłatne. Dopiero po zakwalifikowaniu budynku na podstawie oceny, zostanie podpisana umowa o dotację z gminą. Jak pisaliśmy wyżej, aby otrzymać dotację, nie można rozpocząć inwestycji przed podpisaniem takiej umowy.

Wysokość dotacji

Z punktu widzenia mieszkańca, drugim ważnym parametrem zawartym w ocenie energetycznej jest zalecana moc nowego urządzenia grzewczego. Od tego zależy wysokość dotacji.

Maksymalna całkowita kwota dotacji to 14 tys. złotych, z czego 6 tys. przeznaczone jest na modernizację instalacji, czyli na przykład na wymianę grzejników lub zakup wkładu kominowego. Pozostała kwota, czyli 8 tys. złotych przeznaczone będzie na zakup i montaż nowego kotła. Dokładna wysokość dotacji będzie wyliczana według schematu:

  • 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy włącznie;

  • 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy włącznie;

  • 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy włącznie;

  • 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW.

Jeżeli zostanie zakupiony nowy piec o mocy większej niż zalecana, nie zwiększy to wysokości dotacji.

Pozostałe warunki

Podobnie jak w przypadku innych programów dotacji, warunkiem jej uzyskania jest usunięcie i zezłomowanie starego kotła.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna.

Budynek, którego dotyczy dotacja w programie 4.4.2, musi być budynkiem mieszkalnym, warunki programu nie dopuszczają budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wypłata dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu przez inwestora inwestycji.

Warunkiem wypłaty dotacji będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę ogrzewania, czyli między innymi opłaconych faktur.

Lista rezerwowa

Jak pisaliśmy we wstępie, w projekcie 4.4.2 przewidziano dotację do wymiany ogrzewania w 100 budynkach. Jeżeli zostanie złożonych więcej deklaracji, zostanie z nich utworzona lista rezerwowa, według kolejności zgłoszeń. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście do dotacji, kolejne budynki z listy rezerwowej będą kierowane do oceny energetycznej.

Zapraszamy do korzystania z dotacji.

Koordynator projektu : Pani Beata Makarska tel. 14 644 36 16, [email protected]