Spotkanie informacyjne

18 maja 2022

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP wokresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji. Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa. LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acfTjW-ba83K6NBZuSTiTrpdS3Wb5PwldcAM4-Y_fw801%40thread.tacv2/1652685860051?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22961c8e74-50e4-4aae-aeda-7fe18c932943%22%7d