Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

23 maja 2024

Na podstawie art. 18a ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) oraz statutu gminy Ryglice zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu za rok 2023  odbędzie się dnia 28 maja 2024 r.  /wtorek/  godz. 1400 . Posiedzenie odbędzie się w budynku administracyjnym UM w Ryglicach sala obrad nr 3, I piętro za pomocą aplikacji posiedzenia.pl.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego JST za rok 2023, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki za rok 2023 – podjęcie uchwały
  4. Wole wnioski. Zapytania.
  5. Zamkniecie obrad.

Przewodniczacy KR Paweł Kumięga

 

Więcej informacji: https://ryglice.posiedzenia.pl/?