LXVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

18 marca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zapraszam na LXVII Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach, która odbędzie się w dniu 22 marca 2024r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu miejskiego w Ryglicach, sala obrad nr 3, I piętro.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marek Dudowicz

 

1. Otwarcie LXVII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji RM w Ryglicach
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wniesienie aportu do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z. o. o w Tuchowie i nabycie udziałów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- Lubcza droga na Szpaka
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zająć w budynku przy ulicy Łyczków 1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ryglice do realizacji programu „Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/513/24 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26.01.2024r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „SIM Małopolska sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w trybie bezprzetargowym- Uniszowa droga na Dylówkę
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Uniszowa droga na Dylówkę
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Ryglice droga za cmentarzem
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/95 z dnia 23 marca 1995r., w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Ryglicach
19. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Ryglice na lata 2024-2027
20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryglice za roku 2023
21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023
22. Wolne wnioski i zapytania
23. Zamknięcie LXVI sesji RM w Ryglicach

Podstawa prawna do urlopowania:
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 /
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowe celem umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/

Transmisja:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?action=live