LXVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

16 lutego 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LXVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach odbędzie się w dniu 21 lutego 2024r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu miejskiego w Ryglicach, sala obrad nr 3, I piętro.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXVI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji RM w Ryglicach
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z. o. o w Tuchowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Stypendium Burmistrza Ryglic
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Uniszowa
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2023
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zamknięcie LXVI sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?

Transmisja:
https://youtube.com/live/tPcnLLHxELE?feature=share