LXI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

22 listopada 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że  LXI  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji zaplanowana jest na  dzień 28 listopada 2023r., na godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie LXI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Przyjęcie protokołów z LIX i LX sesji RM w Ryglicach

4.    Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

5.    Interpelacje

6.    Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku

9.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2024 roku

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice

11. Wyjaśnienie w sprawie podatku leśnego na 2024 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Ryglice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Ryglice na lata 2024-2028

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2024

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ryglice na lata 2022-2027”

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- droga na Papugę w Zalasowej druga część

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu, Przechodu i przegonu przez nieruchomość położoną w miejscowości Zalasowa, stanowiącą własność Gminy Ryglice

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu placu targowego w Lubczy

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Altany na górze Kokocz w Woli Lubeckiej na działce nr 139/2

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Altany na górze Kokocz w Woli Lubeckiej na działce nr 138/8

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu placu do gry w koszykówkę w Zalasowej

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu placu zabaw w Lubczy

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu siłowni plenerowej w Lubczy

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu fontanny i otoczenia fontanny w Ryglicach

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu fontanny i otoczenia fontanny w Zalasowej

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu ścieżki zdrowia w Ryglicach

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Altany w Kowalowej

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny- Lubcza, droga na Wadasa

33. Analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza Ryglic, Przewodniczącego Rady, Radnych oraz pracowników wydających decyzję administracyjne w imieniu Burmistrza

34. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Szkołach Podstawowych Gminy Ryglice za rok szkolny 2022/2023

35. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznych Przedszkolach Gminy Ryglice za rok szkolny 2022/2023

36. Wolne wnioski i zapytania

37. Zamknięcie LXI  sesji RM w Ryglicach

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Dudowicz

 

Materiały do Sesji:
https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/ee0b35d5-09b5-4

Transmisja wideo:

https://youtube.com/live/Q2sApf5_ZWQ?feature=share