LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

23 października 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się 24 października 2023r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

 

Uzasadnienie do zwołania sesji nadzwyczajnej:

Konieczność zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację zadania (budowa dróg) ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w lipcu i sierpniu 2023 r., będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego

Materiały i projekty uchwał są dostępne w pok nr 2 UM w Ryglicach, Biuro Rady Miejskiej w Ryglicach.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnej LX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zamknięcie LX nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/054dd052-1465-4

Transmisja wideo:

https://youtube.com/live/6CtzgTSfyI4?feature=share