LVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

22 czerwca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się 27 czerwca ( wtorek) 2023r., o godz. 12.30 w trybie zwyczajnym w Zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, ul. Tarnowska, sala duża, I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy Ryglice zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 w terminie przewidzianym prawem a chcący uczestniczyć w dyskusji zdalnie otrzymają indywidualny dostęp ( link) do połączenia się do aplikacji aby mieć możliwość czynnego uczestniczenia w sesji.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie LVII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Interpelacje
4. Wystąpienie Burmistrza w sprawie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za 2022 rok oraz w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2022 rok
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ryglice za rok 2022- dyskusja publiczna
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ryglic za rok 2022
7. Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2022 rok
a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ryglice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2022

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2022 rok i absolutorium dla burmistrza

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Ryglicach

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2022

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok

10. Wystąpienie Burmistrza Ryglic w sprawie pożegnania Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Teresy Lisak w związku z odejściem na emeryturę

11. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Ryglice

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Bistuszowa

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Joniny

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kowalowa

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Lubcza

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zalasowa

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Ryglice w trybie przetargu nieograniczonego

21. Wolne wnioski i zapytania

22. Zamknięcie LVII sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ryglicach
Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/6940eb7a-7435-4

Transmisja:

https://youtube.com/live/dUMkhinqMP8