LVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

24 maja 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 maja 2023r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie LVI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji RM w Ryglicach
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje
6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za rok 2022
7. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji na terenie ustanowionego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Kokocz” pn: „Budowa budynku Centrum Nauki, Innowacji, Kultury i Sportu, Wieży Widokowej wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury na działce nr 139/2 położonej w Woli Lubeckiej, gmina Ryglice”
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2022.
12. Wolne wnioski i zapytania
13. Zamknięcie LVI sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/9fe8ca94-6ae5-4

Transmisja wideo:

https://youtube.com/live/Hg-_ZVVR95w?feature=share