LIV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

24 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LIV Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się w dniu 31 marca 2023r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie LIV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji RM w Ryglicach
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowani tych odpadów
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( ul. Rolnicza i ul. Ks. J. Wyrwy w Ryglicach)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( ul. Mieszka I w Zalasowej)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( droga na Podlesie w Kowalowej)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2023 roku
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za rok 2022
18. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach za rok 2022
19. Wolne wnioski i zapytania
20. Zamknięcie LIV sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/64d63ab7-3914-4

Link do transmisji:

https://youtube.com/live/xMDx_3-wsOM?feature=share