LIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

17 lutego 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam, że  LIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się 24 lutego ( piątek ) 2023r., o godz. 13.00 w trybie zwyczajnym w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala nr 3, I piętro  lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

 

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie LIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Przyjęcie protokołów z L, LI i LII sesji RM

 1. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 2. Interpelacje
 3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia30 grudnia 2022 r.,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach grupy zakupowej na lata 2024-2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychdla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustalenie ich przebiegu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (Ryglice ul. Strumieniowa i Kowalowa-droga na Kipiasa i Gubernata)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (Lubcza – droga na Mikosia)
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r., na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryglice
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Zamknięcie LIII sesji RM w Ryglicach

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/72e9af8f-7594-4

Transmisja wideo:

https://youtube.com/live/CJdatkFM-jc?feature=share