LI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach – budżetowa

23 grudnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) informuję, że  LI  budżetowa  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022r., o godz. 11.30 w Zabytkowym Spichlerza Dworskiego w Ryglicach, ul. Tarnowska 23 ( forma stacjonarna)  lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 4. Interpelacje
 5. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia30 grudnia 2021 r.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/286/21 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Ryglice na rok 2023 wraz z autopoprawkami Burmistrza Ryglicach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038 wraz z autopoprawkami Burmistrza Ryglic.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/307/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ryglice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/379/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2022r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/383/22Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Uniszowa w trybie przetargu nieograniczonego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu przez nieruchomość położoną w miejscowości Joniny, stanowiącą własność Gminy Ryglice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryglice na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030r.„
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Ryglic
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na 2023 rok
 18. Informacja Gminnego Komendanta OSP Ryglice nt. działalności jednostek OSP z terenu Gminy Ryglice w 2022 roku.
 19. Wolne wnioski i zapytania
 20.  Zamknięcie LI  sesji RM w Ryglicach

 

Link do transmisji na żywo:

https://youtu.be/b0yTF2D8OFc

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/d73af39f-8215-4