L Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

24 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) informuję, że L Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 30 listopada ( środa ) 2022r., o godz. 13.00 w trybie zwyczajnym w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala nr 3, I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

 

Planowany porządek obrad

 

1. Otwarcie L sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji RM
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Wystąpienie Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza w sprawie zrealizowanych oraz planowanych inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na terenie gminy Ryglice

7. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/286/21 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/370/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 października 2022r., w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryglice na rok 2022

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2023 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Ryglice w 2023 roku

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy

20. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2023-2027” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice”

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2023

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice na lata 2022-2027

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w zakresie wykonania drogi na dz. nr 960/13 przy ul. Mickiewicza w Zalasowej

24. Analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza Ryglic, Przewodniczącego Rady, Radnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

25. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Szkołach Podstawowych Gminy Ryglice za rok szkolny 2021/2022

26. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznych Przedszkolach Gminy Ryglice za rok szkolny 2021/2022

27. Wolne wnioski i zapytania

28. Zamknięcie L sesji RM w Ryglicach

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Marek Dudowicz

 

Link do transmisji „na żywo”:
https://youtu.be/W90YFXz0PYw

Link do materiałów:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/51fed315-d67d-4