KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024 DLA POWIATU TARNOWSKIEGO

24 stycznia 2024
Już 1 lutego rusza Kwalifikacja Wojskowa w 2024 roku dla powiatu
tarnowskiego i potrwa do 28 marca. Komisja jak co roku będzie
mieściła się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Budynek-E
przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.
Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji
wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do
pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w
trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony
18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie
powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent
miasta).
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze
województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później
niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za
pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem stawiennictwa.
Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w
wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w
dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji
oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do
kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy
termin stawiennictwa.
Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym
terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym
kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku
kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat
życia.
Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w
tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat
życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,
jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI
1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej;
2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej
osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz
przyjęcie wniosków
o przeznaczenie do służby zastępczej;
4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej
i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności
do służby wojskowej;
7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób
podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej
rezerwy.
OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych podczas
kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
  1.     kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza
zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby
wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania
służby zastępczej;
  2.     kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co
oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre
lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od
dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o
której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
  3.     kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w
pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych
przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  4.     kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby
wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
_Z poważaniem ___
_Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie _
_Tel.: 261 138 684_