Konsultacje społeczne

31 października 2022

Burmistrz Ryglic zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ryglice na lata 2022 – 2027”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Urzędzie Miejskim
w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, w pokoju nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres [email protected]), w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Ryglic.

Pliki do pobrania