KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 R.

20 października 2022

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 20 października – 07 listopada 2022r. odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2023.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach, tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz w pokoju nr 06 na parterze Urzędu (Urząd czynny od poniedziałku do czwartku od 8:00 – 16:00, piątek od 7:00-15:00).

Opinie i uwagi składać należy w:

1) formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

2) formie elektronicznej na adres: [email protected].

Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia
07 listopada 2022r.
(decyduje data wpływu).

Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, sposób reprezentacji podmiotu, cele statutowe uprawniające do konsultacji Programu współpracy, odpowiedni artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.

Więcej informacji na stronie BIP.

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,2179151,konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2023-r.html