IV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

14 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) zawiadamiam, że IV Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji odbędzie się 19 czerwca ( środa) 2024r., o godz. 15.00 w trybie zwyczajnym w Zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, sala duża, I piętro.

Informacje dot. Raportu o Stanie Gminy Ryglice

Raport o stanie Gminy Ryglice za rok 2023 został ogłoszony publicznie przez Burmistrza i umieszczony na stronie internetowej gminy Ryglice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.05.2024r.,. Do dnia 30 maja roku następnego Burmistrz ma obowiązek Raport przedstawić Radzie co uczynił aby zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec mógł zgłosić się do debaty nad Raportem najpóźniej w przeddzień zaplanowanej sesji tj. do dnia 18.06 z zachowaniem warunków zawartych w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z 28aa pkt 4 u.o.s.g Rada gminy rozpatruje raport o Stanie Gminy Ryglice podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy Radni przeprowadzają debatę.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji RM w Ryglicach IX kadencji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Interpelacje
4. Wystąpienie Burmistrza w sprawie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za 2023 rok oraz w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2023 rok
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ryglice za rok 2023- dyskusja publiczna
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ryglic za rok 2023
7. Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2023 rok

a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ryglice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2023

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2023 rok i absolutorium dla burmistrza

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Ryglicach w sprawie rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2023 i udzielenia Burmistrzowi absolutorium

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2023

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2023 rok

10. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Ryglice, jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz samorządowym instytucjom kultury oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp z. o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ryglice

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu placu targowego w miejscowości Ryglice

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu placu targowego w miejscowości Zalasowa

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Ryglice, wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Ryglice, wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny PM w Ryglicach

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Ryglice, wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Zalasowej

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Ryglice, wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Kowalowej

20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

21. Wolne wnioski i zapytania

22. Zamknięcie IV sesji RM w Ryglicach – IX kadencji

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ ; /
Marek Dudowicz

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?

Transmisja:

https://youtube.com/live/5q9BvmEd0vI?feature=share