INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

12 października 2023

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 02– 11 października 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2024.

Prawo udziału w konsultacjach miały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) jednakże w wyznaczonym terminie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag bądź opinii dotyczących projektowanej treści Programu współpracy. W związku z powyższym treść projektu Programu współpracy na 2024 r. w niezmienionym brzmieniu przekazana zostanie do uchwalenia Radzie Miejskiej w Ryglicach.