INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

8 listopada 2022

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 20 października – 07 listopada
2022 r. odbyły się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy
Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2023.

Prawo udziału w konsultacjach miały organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie działające na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U.  z  2022  r. poz. 1327 z późn. zm.), jednakże w wyznaczonym terminie
trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag bądź opinii dotyczących
projektowanej treści Programu współpracy. W związku z powyższym treść
projektu Programu współpracy na 2023 r. w niezmienionym brzmieniu
przekazana zostanie do uchwalenia Radzie Miejskiej w Ryglicach.