Informacja GOPS

17 kwietnia 2023

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach przyjmowane są wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.

Refundacja skierowana jest do gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (wpis dokonany do 21.12.2022 r., lub po tym dniu w przypadku nowa zainstalowanego źródła ogrzewania).

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma osoba samotna (jednoosobowe gospodarstwo domowe), której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Ustalenie dochodu następuje na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2021 (wnioski złożone do 31.07.2023 r.) oraz w roku 2022 (wnioski złożone od 01.08.2023 r.)

Do wniosku o zwrot podatku VAT trzeba będzie załączyć:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT)

dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://bip.malopolska.pl/gopswryglicach,m,422338,refundacja-vat.html