III Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji

17 maja 2024

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) zawiadamiam, że posiedzenie III sesji Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji odbędzie się 20 maja (poniedziałek) 2024 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad nr 3 (I piętro, duża sala).

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji RM i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Interpelacje

4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/437/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ryglice

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach: Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice i członków Zarządu Miasta Ryglice, ustalenia kalendarza wyborczego oraz sposobu przeprowadzenia wyborów

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Zamknięcie III sesji RM w Ryglicach IX kadencji.

Przewodniczący Rady
/-/
Marek Dudowicz

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/

Transmisja:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?action=live