II Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji

14 maja 2024

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) zapraszam na posiedzenie II sesji Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji, która odbędzie się 16 maja (czwartek) 2024 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad nr 3 (I piętro, duża sala).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji RM i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z I sesji RM w Ryglicach

4. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Radnemu Panu Grzegorzowi Zalas przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

5. Złożenie ślubowania przez radnego Pana Grzegorza Zalas.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej składu osobowego

12. Wolne wnioski i zapytania

13. Zamknięcie II sesji RM w Ryglicach IX kadencji.

Przewodniczący Rady

/-/

Marek Dudowicz

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/

Transmisja:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?action=live