Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 31 stycznia  (wtorek) 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.   
 
 
Przewodniczący Rady
 
Stanisław Stanaszek
 
 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji RM.

4.    Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/234/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i  wykorzystania  dotacji

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na 2017 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023

12. Informacja na temat raportu za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryglice”.  

13. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.

14. Zamkniecie XXXII sesji RM.

 

poniżej materiały:

Wróć