Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że  X sesja Rady Miejskiej w  Ryglicach, odbędzie się  20 Lipca  (poniedziałek)  2015 r. o godz. 14.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.
Planowany porządek obrad :
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady  Miejskiej.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi stanowienia o wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/293/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
12.    Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
13.    Zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej.


    Przewodniczący Rady
    /-/
    Stanisław Stanaszek

Wróć