Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

 
RM.0002.5.2015                          Ryglice, dn. 19 maja 2015 r.
   
    
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że VIII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 29 maja (piątek) 2015 r. o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania merytoryczne:
a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2014 r.,
b. Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2014 r.,
c. ze współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice za 2014 r.,
d.  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ryglicach  roku 2014,
e. ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Ryglice za 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2014 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury
w Ryglicach za 2014 r.,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.:
a. wystąpienie Burmistrza w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia Gminy Ryglice,
c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie absolutorium,
d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ryglic z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Joninach
w drodze umowy Stowarzyszeniu „Razem dla Jonin”,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej w drodze umowy Stowarzyszeniu „Wolanie”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie trybu
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tuchowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kowalowej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
19. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ryglice na lat 2015-2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ryglicach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie obchodów 15-lecia odzyskania praw miejskich przez Miasto Ryglice.
25. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
26. Zamkniecie VIII sesji.


Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Stanaszek

Wróć