Informacje Urzędu Gminy

Zawiadomienie o posiedzeniu XIX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach odbędzie się dnia 31 marca 2016 r.( tj.czwartek)  o godz. 15.00 w sali obrad  I piętro pokój nr 3 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

a) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015.

b) sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015.

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2015.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ryglicach.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Ryglicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ryglice do projektu pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach instrumentu finansowego LIFE.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach nr XII/98/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ryglice.

18. Wole wnioski. Zapytania. Interpelację.

19. Zamkniecie XIX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć