Informacje Urzędu Gminy

Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że IX sesja Rady Miejskiej
w Ryglicach, odbędzie się 26 czerwca (piątek) 2015 r. o godz. 11.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

       

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej
  w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach
  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji półrocznych z wykonania budżetu Gminy Ryglice, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ryglice (działka nr 1675/5 w Zalasowej).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ryglice (działka nr 1678/1 w Zalasowej).
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (działki w Bistuszowej)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (działki w Lubczy).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzielaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji dalszego członkostwa Gminy Ryglice w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 15. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
 16. Zamkniecie IX sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Stanaszek

Wróć