Informacje Ogólne

Zaproszenie na sesję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach

Zaproszenie na sesję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) informuję, że  XXXI Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się dnia 27 maja 2021 r., o godz. 12.00 w budynku OSP w Ryglicach, duża sala, I piętro lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie sesji jest organizowane w formie hybrydowej. Radny może uczestniczyć w sesji, komisji zdalnie logując się do aplikacji e-sesja oraz poprzez aplikację zoom.

Planowany porządek obrad:
1)    Otwarcie XXXI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2)    Przedstawienie porządku obrad
3)    Wręczenie orderu „Złoty Krzyż Zasługi” przez Wojewodę Małopolskiego
4)    Wystąpienie Wojewody Małopolskiego
5)    Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
6)    Przyjęcie protokołów po XXIX i XXX sesji RM w Ryglicach
7)    Interpelacje
8)    Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia  30 grudnia 2020 r.,
9)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
10) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Ryglice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/15 z dnia 27 listopada 2015 r., w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryglice na lata 2016-2025  
14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp z.o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
15) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie specjalnego trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryglice z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych w okresie pandemii koronawirusa
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Ryglice wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp) z.o.o” w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Ryglice przy ul) Wacława Boratyńskiego w Ryglicach
17) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027  
19) Przedstawienie Raportu o stanie gminy Ryglice za rok 2020 – informacja
20) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryglice na lata 2016-2025 za rok 2020 - informacja
21) Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach- informacja
22) Wolne wnioski i zapytania
23) Zamknięcie XXXI  sesji RM w Ryglicach

 

Materiały do sesji:

http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/d77b258a-4f87-4

 

Transmisja wideo:

https://youtu.be/vf3FV_lMfZU

 

Ze względu na awarię wideo w czasie transmisji na żywo zamieszczamy pełne nagranie:

cz.1

https://youtu.be/z8XTj1KJkqE

cz.2

https://youtu.be/98Qu-K83Ljo

cz.3
https://youtu.be/pIUDwvvc7ug

cz.4

https://youtu.be/eID_mjSzIG0

Wróć