Informacje Ogólne

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) zapraszam, na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 26 listopada ( piątek) 2021r., o godz. 12.00 w trybie zwyczajnym i hybrydowym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach, ul. Tarnowska 15, sala I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji RM
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ryglice w 2022 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Ryglice
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ryglice
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp z.o.o" z siedzibą w Brzesku
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu użytkowania obszaru w Lubczy objętego projektem pn:" Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki"
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2022
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu przez nieruchomość położoną w miejscowości Lubcza, stanowiącą własność gminy Ryglice
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Ryglice do stowarzyszenia pn:" Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała"
20. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych i Burmistrza za rok 2020
21. Informacja w sprawie podatku leśnego w gminie Ryglice na 2022 rok
22.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Szkołach Podstawowych gminy Ryglice za rok szkolny 2020/2021
23. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznych Przedszkolach gminy Ryglice za rok szkolny 2020/2021
24. Informacja w sprawie realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Ryglice w 2020 roku.
25. Wolne wnioski i zapytania
26. Zamknięcie XXXVIII sesji RM w Ryglicach                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                 /-/
        Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/860d1bfb-07d8-4

 

Transmisja:

https://youtu.be/31d4ff36628

Wróć