Informacje Ogólne

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) informuję, że  XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 30 września ( czwartek) 2021r., o godz. 14.00 w trybie zwyczajnym i hybrydowym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach, sala I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Informacja na temat realizacji inwestycji wykonanych przez Spółkę Komunalną "Dorzecze Białej" sp z.o.o na terenie gminy Ryglice w 2020 roku oraz plany inwestycyjne na lata następne
7. Rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
12. Podjęcie uchwały w sprawie powtórnego rozpatrzenia petycji złożonej w zakresie naprawy podłoża i wykonanie nawierzchni bitumicznej na części ul. W. Jagiełły w Zalasowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Ryglic do podjęcia działań mających na celu utworzenie oddziału integracyjnego w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach
14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Joniny w drodze przetargu nieograniczonego
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
18. Wolne wnioski i zapytania
19. Zamknięcie XXXV sesji RM w Ryglicach

 

 

Odsyłacz do transmisji na żywo: https://youtu.be/tTvr1Xq494M

Odsyłacz do materiałów: https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/485839eb-c0f1-4

Wróć