Ogłoszenia i komunikaty

XXXI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXI sesja  Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zawiadamiam, że XXXI sesja  Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się 30 grudnia  (piątek) 2016 r. o godz. 11.00  w zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, sala widowiskowa, na I piętrze.


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z  XXX sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/15  Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz Trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2017 r.
10.  Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Ryglice na rok 2017 – tekst jednolity   
11.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033 – tekst jednolity
12. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
13. Zamkniecie XXXI  sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć