Informacje Ogólne

XXX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXX Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, w dniu 28 kwietnia 2021 r., o godz. 13.00 w budynku OSP w Ryglicach, duża sala, I piętro lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).
 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
4. Interpelacje
5. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Kowalowa
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora GOPS w Ryglicach
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego TRS SKK
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ryglice na lata 2021-2025
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
13. Informacja w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice za lata 2019-2020
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach za 2020 rok
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2020
16. Wolne wnioski i zapytania
17. Zamknięcie XXX sesji RM w Ryglicach

Materiały:
http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/897a10de-472a-4

Transmisja na żywo:
https://youtu.be/hph9t-UvOWA

Wróć