Informacje Ogólne

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XXVIII  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach zwołana w trybie zwyczajnym odbędzie się dnia 12 października  2016 r. ( tj. środa )  o godz. 15.00  w sali obrad ( I piętro pok. nr 3 ) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM.

4. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie Pawła Wałaszka w sprawie możliwości powstania choroby ASF na terenach gospodarstw rolnych na terenie Gminy Ryglice i Powiatu Tarnowskiego

5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec- faza II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II – ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora GOPS w Ryglicach.
13. Analiza Oświadczeń Majątkowych za 2015 r. – informacja
14 Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
15 Zamkniecie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Wróć