Informacje Ogólne

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXVIII  Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, w dniu  22 lutego 2021 r., o godz. 14.00  w budynku OSP  w Ryglicach, duża sala, I piętro lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).  


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie sesji jest organizowane w formie hybrydowej. Radny może uczestniczyć w sesji, komisji zdalnie logując się do aplikacji e-sesja oraz poprzez aplikację zoom. Chęć uczestniczenia w sesji lub komisji zdalnej Radny zgłasza najpóźniej w przed dzień posiedzenia.
 

Planowany Porządek Obrad:
1.    Otwarcie XXVIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.   Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji RM w Ryglicach
4.   Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
5.    Interpelacje
6.    Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia  30 grudnia 2020 r.,
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w 2020 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryglice.
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Zamknięcie XXVIII  sesji RM w Ryglicach

Materiały do pobrania:
http://ryglice.esesja.pl/

Link do transmisji wideo:
http://youtube.com/rmryglice

 

Wróć