Informacje Ogólne

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXVII  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XXVII  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach zwołana w trybie zwyczajnym odbędzie się dnia 20 września  2016 r. ( tj. wtorek )  o godz. 13.00  w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” przy  ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie (sala konferencyjna, parter ).Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM.
4. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ryglice.
5. Informacja na temat planowanych naborów wniosków w ramach LGD- Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz wytycznych zgodnie z obowiązującą strategią na lata 2015-2020.
6. Przedstawienie planów realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Ryglice przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej
7. Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie Gminy Ryglice finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
8. Sprawozdanie Burmistrza Ryglic w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice oraz jednostek pomocniczych za I półrocze 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bistuszowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ryglice do projektu pn.” Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego – etap I„
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozów osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ryglice
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ryglicach
20. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
21 Zamkniecie XXVII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć