Informacje Ogólne

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, w dniu 25 marca 2021 r., o godz. 14.00 w budynku OSP w Ryglicach, duża sala, I piętro lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie sesji jest organizowane w formie hybrydowej poprzez aplikację e-sesja oraz zoom.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM w Ryglicach
4. Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ...sp z.o.o
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu Tarnowskiego związanego z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K relacji Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w miejscowości Zalasowa
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Ryglice
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Ryglice
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryglice w 2021 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
15. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za 2020 rok
16. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Ryglicach za 2020 rok
17. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2020 rok
18. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu za 2020 rok
19. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
20. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2020 rok
21. Wolne wnioski i zapytania
22. Zamknięcie XXIX sesji RM w Ryglicach

Materiały:
http://ryglice.esesja.pl/

Transmisja wideo:
http://youtube.com/rmryglice

 

Wróć