Informacje Ogólne

XXI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXI Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 19 czerwca ( piątek) 2020r., o godz. 13.30 w trybie zwyczajnym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach, sala I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym regionie sposób i forma sesji może ulec zmianie na formę tylko i wyłącznie zdalną. W przypadku zmiany formy sesji informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości przed sesją na stronie internetowej gminy Ryglice - ryglice.pl.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy Ryglice zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 w terminie przewidzianym prawem otrzymają indywidualny dostęp( link) do połączenia się do aplikacji w trybie zdalnym aby mieć możliwość czynnego uczestniczenia w sesji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji RM

4. Interpelacje

5. Sprawozdania merytoryczne
a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za rok 2019
b) Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2019 rok

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z realizacji Planu Pracy Rady Miejskiej w Ryglicach za rok 2019

7. Sprawozdania poszczególnych komisji z Planów Pracy:

a) Komisji Rewizyjnej
b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
c) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Wystąpienie Burmistrza w sprawie Raportu o Stanie Gminy Ryglice za 2019 rok oraz w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2019

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ryglice za rok 2019

10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ryglic za rok 2019

11. Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2019 rok

a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ryglice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2019

b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Ryglice za 2019 rok i absolutorium dla burmistrza

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Ryglicach

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2019

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2019 rok

14. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 r.,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice”

18. Wolne wnioski i zapytania
 
19. Zamknięcie XXI sesji RM w Ryglicach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

 

Materiały do sesji:

http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/74efb2ae-b5f4-4

Link do transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/watch?v=CO5ZjwmBaUY

Wróć