Informacje Ogólne

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach odbędzie się dnia 30 grudnia 2015 r.  (tj. środa ) 2015r. o godz. 11.00 w Spichlerzu Dworskim I piętro sala obrad.

 

Przewodniczący Rady
 Stanisław Stanaszek

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
7. Podjęcie uchwały Budżetowej na rok 2016 – tekst jednolity
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016- tekst jednolity
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Ryglice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” na terenie Gminy Ryglice na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
14. Wole wnioski. Zapytania. Interpelację.
15. Zamkniecie XVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Wróć