Informacje Ogólne

XV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

XV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zawiadamiam, że XV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 27 listopada ( środa ) 2019 r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala nr 3.


Planowany porządek obrad:

1.     Otwarcie XV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2.     Przedstawienie porządku obrad
3.     Przyjęcie protokołu z XIV sesji RM w Ryglicach
4.     Interpelację.
5.     Sprawozdanie Burmistrza Ryglic z okresu międzysesyjnego
6. Wystąpienie przedstawiciela firmy FB Service sp z.o.o
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
11. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/18 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice
16. Informacja w sprawie podatku leśnego na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bistuszowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości położone w miejscowości Zalasowa stanowiące własność Gminy Ryglice
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny w miejscowości Wola Lubecka
20. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
21. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019- przedszkola
22. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2018
23. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach
24. Wolne wnioski i zapytania
25. Zamknięcie XIV sesji RM w Ryglicach

 

Odsyłacz do transmisji wideo: https://www.youtube.com/user/RMRyglice

Odsyłacz do materiałów: http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/ae2e73a3-8416-4
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
                /-/
        Marek Dudowicz

Wróć