Informacje Ogólne

XLV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

XLV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późni. zm.) zawiadamiam, że posiedzenie XLV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach poświęcone uchwaleniu budżetu gminy Ryglice na rok 2018 odbędzie się 29 grudnia (piątek) 2017 r. o godz. 11.00 w zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, sala I piętro.

 

Porządek obrad w załączeniu.

1. Otwarcie XLV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji RM.
4. Wystąpienie Burmistrza w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ryglice.
5. Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Ryglice na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ryglice na rok 2018- tekst jednolity.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038- tekst jednolity.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
14. Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP z realizacji powierzonych zadań bojowych jednostkom OSP z terenu Gminy Ryglice.
15. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
16. Zamkniecie XLV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć