Informacje Ogólne

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późni. zm.) zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 24 listopada (piątek) 2017 r. o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Porządek obrad

1.      Otwarcie XLIII  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu  z  XLII  sesji RM.
4.      Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym  
5.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za I półrocze  2017 r.  
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
8.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wojewody w Lubczy
9.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalowej
10.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalasowej
11.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryglicach
12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
13.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 roku.  
14.  Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.   
15.  Informacja w sprawie podatku leśnego na 2018 r.  
16.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
17.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny  
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ramach Grupy Zakupowej
21.  Podjęcie uchwały w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice”
22.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2018 „  
23.  Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.  
24. Zamkniecie XLIII  sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Wróć