Informacje Ogólne

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP dla Uniszowej

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP dla Uniszowej

 

Burmistrza Ryglic o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice dla wsi Uniszowa

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późni. zm.) oraz uchwały nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice dla wsi Uniszowa

w dniach  29. 11. 2021 r. do 21.12.2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach https://bip.malopolska.pl/umryglice oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach, 33-160 Ryglice, Rynek 9  w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach, 33-160 Ryglice, Rynek 9 w sali sesyjnej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Ryglic (na adres Urzędu Miejskiego w Ryglicach, 33-160 Ryglice, Rynek 9) lub elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: budownictwo@ryglice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2022r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice dla wsi Uniszowa

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), należy składać do Burmistrza Ryglic na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ryglic.

 

  

                                                                                                                  Burmistrz Ryglic

                                                                                                                   Paweł Augustyn

Wróć