Informacje Ogólne

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zawiadamiam, że XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 23 sierpnia ( piątek ) 2019 r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala nr 3.

 

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej

1. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu gminy na wydatki związane ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2019 r. poz. 1287) do 31.08.2019r.,
2. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody przez Radę na oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym do dnia 31.08.2019r.,

Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Gminy Ryglice projekty uchwał na posiedzenie nadzwyczajnej sesji będą dostępne w dniu sesji w Biurze Rady Miejskiej w Ryglicach pok.  nr 2, I piętro.

 

Odsyłacz do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/user/RMRyglice

 

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XII sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej nadzwyczajnej sesji RM
4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/18 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Zamknięcie XII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
 
Marek Dudowicz

Wróć